#TalkFood【#街坊嘢】深水埗搵到 6算円價 $65福岡元祖豚骨拉麵 | 拉麵痴一日六餐拉麵|飛到日本學藝煲湯煮拉麵|超隱世一喜食堂|勁似日本街坊鋪頭仔 |關注組都未必關注到? |博多家庭口味

在深水埗和長沙灣交界,有一間看似日式居酒屋的拉麵店,沒有搶眼的招牌,只有門口掛着一個小木牌,上面寫着「一喜食堂」。若只靠門面,一不留神很易錯過,倒因為門前經常出現的一條小小人龍,才察覺小店的存在。